vihreitä
               ei enää
               tarvita
              , koska
              Sdp on o
              ttanut y
mpäristöasiat niin vahvasti haltuunsa
vihreitä ei enää tarvita, koska Sdp o
n ottanut ympäristöasiat niin vahvasti
              haltuuns
              a vihrei
              tä ei en
              ää tarvi
              ta, kosk
              a Sdp on
               ottanut
               ympäris
              töasiat
              niin vah
              vasti ha
              ltuunsa
              vihreitä
              ei enää
              tarvita,