missä tosi on toista to-
tuutta hylkivä maailma,

toinen totuus on jo ensim-
mäisestä puheesta todeksi

tullut, tai sen mahdolli-
suus ja siten rinnakkai-

nen, tavalla joka muis-
tuttaa ilman huutomerk-

kiä, salamaa, jos äänen-
voimakkuus on korkein