Tämä viesti on luottamuksellinen ja tarkoitettu ainoastaan
vastaanottajaksi osoitetun henkilön tietoon ja käyttöön. Mikäli tämä viesti
ei ole tarkoitettu teidän tietoonne tai olette muuten virheestä johtuen
vastaanottanut tämän viestin, olkaa ystävällinen ja ottakaa välittömästi
yhteyttä viestin lähettäjään ja poistakaa viesti välittömästi
järjestelmästänne. Viestin sisällön edelleen lähettäminen, muunlainen jakelu
tai kopioiminen ilman lähettäjän etukäteistä ja nimenomaista suostumusta on
kielletty (Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 16.6.2004/516 2 luku ja
Suomen rikoslaki 38 luku).